To ogłoszenie jest nieaktualne.
Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii Wyposażenie firm w Łódzkiem.

Endermologia urządzenie Lipo M6 LPG

91-003 ul. Piwna 3 Dodane o 15:15, 24 Września 2013, id ogłoszenia: 48028963

Oryginalne, opatentowane urządzenie francuskiej firmy LPG do zwal­cza­nia cel­lu­litu, mode­lo­wa­nia syl­wetki i ujędr­nia­nia ciała - Ender­mo­lo­gie® Lipo M6®

Używane, w dobrym stanie.

Urzą­dze­nie wypo­sa­żone jest w spe­cjalne pro­gramy do zwal­cza­nia cel­lu­litu w róż­nej fazie roz­woju, do likwi­da­cji zło­gów tłusz­czo­wych oraz do ujędr­nia­nia skóry ciała. Gło­wica urzą­dze­nia posiada napę­dzane rolki, mogące obra­cać się w zgod­nym lub prze­ciw­nym kie­runku, z róż­nymi pręd­ko­ściami w zależ­no­ści od celu terapeutycznego. Rolki dzia­łają w połą­cze­niu z pod­ci­śnie­niem. Two­rzy ono fałdę skórną, która jest zwi­jana przez pierw­szą rolkę a roz­wi­jana przez drugą. Aby osią­gnąć pełną mobi­li­za­cję tkanki, rolki poru­szają się wewnątrz gło­wicy nie tylko ruchem obro­to­wym wokół wła­snej osi, ale rów­nież wzglę­dem sie­bie, zgod­nie ze sta­nem tkanki i inten­syw­no­ścią wybra­nego zabiegu. W zależ­no­ści od pro­gramu pro­ces ten jest uzu­peł­niany cią­głym lub ryt­micz­nym podciśnieniem.

Jest to jedna z najbardziej uznawanych przez klientki metod zwalczania cellulitu, ze względu na jej widoczne efekty.

Podana cena zawiera 23% VAT, wystawię fakturę VAT.

Wyświetleń:38

Ogłoszenia użytkownika Małgorzata

1 wrz

Sprzedam i-lipo oryginalne urządzenie Chromogenex

Sprzedam i-lipo oryginalne urządzenie Chromogenex

Wyposażenie firm

50 000 zł

Do negocjacji