To ogłoszenie jest nieaktualne.
Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii Edukacja w Wielkopolsce.

Logopeda - żłobek w Poznaniu 12h/miesięcznie

Poznań Dodane o 12:08, 8. kwietnia 2014, ID ogłoszenia: 78172487

W związku z realizacją projektu „Familijne Omnibusy” (numer umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.01.05.00.00.349/12-00), w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukuję logopedy.

Zamawiającym jest Fundacja Familijny Poznań, 60-526 Poznań, ul. Staszica 15,
Osoba odpowiedzialna: Paweł Ratajczak

Praca polega na objęciu opieką logopedyczną dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat uczęszczających do żłobków utworzonych w Poznaniu przy ul. Janickiego 22.

Zajęcia z zakresu logopedii będą odbywały się w wymiarze 12h/miesiąc w okresie od 10.04.2014r. – 31.12.2014r. w czasie funkcjonowania placówki (7.00-17.00).

Zleceniobiorcą może być osoba fizyczna nieprowadząca własnej działalności gospodarczej lub osoba samozatrudniona tj. prowadząca własną działalność gospodarczą, która będzie zobowiązana do osobistego wykonywania zamówienia.

Wymagania:
a) Zleceniobiorca musi posiadać wykształcenie wyższe (kierunkowe logopedyczne) – jeśli oferta danego Zleceniobiorcy zostanie wybrana będzie on zobowiązany do dostarczenia przed podpisaniem umowy, kserokopii dokumentów potwierdzających spełnienie ww. wymagania;
b) mile widziane doświadczenie zawodowe.

Zleceniobiorcą nie może być osoba zatrudniona w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL, tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Regionalnych Ośrodkach EFS, Krajowym Ośrodku EFS, Krajowej Instytucji Wspomagającej, chyba że nie zachodzi konflikt interesów, ani podwójne finansowanie. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania przed podpisaniem umowy na świadczenie przedmiotu zamówienia czy osoba, którą Zamawiający angażuje do projektu jako personel nie pracuje w ww. instytucjach, a jeżeli pracuje, to czy w przypadku jej zatrudnienia nie dochodzi do konfliktu interesów, bądź podwójnego finansowania.

Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującym kryterium:

oczekiwane wynagrodzenie brutto (ze wszystkimi kosztami po stronie Zleceniodawcy) za 1 godzinę lekcyjną (45 minut) świadczenia usług logopedycznych (waga kryterium: 100%; maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania: 100).

Złożona oferta uwzględnia wszystkie zobowiązania, obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem Zamówienia, uwzględniając następujące formy współpracy:

1) w przypadku Zleceniobiorców, którzy są osobami fizycznymi nieprowadzącymi własnej działalności gospodarczej będą zawierane umowy zlecenia;
2) w przypadku Zleceniobiorców, którzy są osobami samozatrudnionymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą będą zawierane umowy
o współpracy.

Ofertę (CV, kwotę wynagrodzenia) należy przesyłać do 9.04.2014.

Wyświetleń:11

Ogłoszenia użytkownika Paweł