Regulamin serwisu OLX.pl

 1. Postanowienia wstępne
 2. Definicje
 3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu
 4. Ogłoszenia
 5. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń
 6. Zasady odpowiedzialności
 7. Postępowanie reklamacyjne
 8. Postanowienia końcowe

Załączniki do regulaminu

 1. Polityka prywatności
 2. Przedmioty zabronione
 3. Zasady zamieszczania Ogłoszeń Wyróżnionych w Serwisie OLX.pl
 4. Pakiety Ogłoszeń w Serwisie OLX.pl
 5. Faktury w wersji elektronicznej
 6. Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu
 7. Cennik opłat za dodanie Ogłoszenia w kategoriach płatnych
 8. Zasady usługi Płatnego Odświeżenia Ogłoszeń
1. Postanowienia wstępnedo góry
 • Regulamin określa zasady świadczenia przez spółkę Grupa Allegro Sp. z o.o. na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Serwisie OLX.pl.
 • Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu OLX.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
2. Definicjedo góry

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Operator — spółka Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000268796, NIP: 5272525995, z którym użytkownik może kontaktować się pod adresem pomoc@olx.pl;

Serwis OLX.pl albo Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą OLX.pl, prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej OLX.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Operatora;

Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), zamiany, pracy, oferowanych usług itd., zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

Towar — rzecz, usługa lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem;

Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie;

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (panel administracyjny – „Mój OLX”);

Limit – dopuszczalna liczba darmowych Ogłoszeń przewidziana dla danej kategorii Ogłoszenia, po przekroczeniu której, w celu zamieszczenia kolejnego Ogłoszenia w Serwisie konieczne jest wykupienie Pakietu; Limity dla poszczególnych kategorii Ogłoszeń zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 4;

Pakiet – Zestaw płatnych Ogłoszeń nabywany przez Użytkownika po przekroczeniu Limitu. Rodzaje Pakietów, zasady ich zakupu i korzystania z Ogłoszeń w ramach Pakietu określone zostały w załączniku nr 4.

Regulamin – niniejszy regulamin;

Cennik — zestawienie ustalanych przez Operatora opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu OLX, określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

3. Ogólne warunki korzystania z Serwisudo góry
 • Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.
 • Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.
 • Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia
 • Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Towaru. W ogłoszeniu jest możliwe dodanie informacji o dostępności Towaru w różnych wersjach (w innym rozmiarze, kolorze, parametrach itp.). Ten sam Towar w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia. Dotyczy to również Ogłoszeń zakończonych przez Użytkownika przed upływem 14 dni od daty zakończenia Ogłoszenia. Nadto, ilość Ogłoszeń umieszczonych w tym samym czasie przez jednego Użytkownika jest odpowiednio ograniczona przez Serwis. Więcej informacji tutaj.
 • Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej publikacja Ogłoszenia w Serwisie w liczbie nieprzekraczającej Limitu jest bezpłatna. Przekroczenie Limitu oznacza obowiązek wykupienia przez Użytkownika Pakietu, chyba, że Limit przekroczony został tylko o jedno Ogłoszenie, w takim przypadku stosuje się opłaty przewidziane w Załączniku nr 4.
 • Po przekroczeniu Limitu Użytkownik otrzymuje komunikat z informacją o jego przekroczeniu oraz o konieczności dokonania opłaty, o której mowa w ust. 5 lub o konieczności wykupu Pakietu.
 • Ogłoszenia w kategorii Nieruchomości w podkategoriach: Mieszkania sprzedaż, Mieszkania zamiana, Domy sprzedaż, Domy zamiana, Działki sprzedaż, Działki zamiana, Biura i lokale sprzedaż, Biura i lokale zamiana, Hale i magazyny sprzedaż, Garaże i parkingi sprzedaż, Garaże i parkingi zamiana, Pozostałe nieruchomości sprzedaż, Pozostałe nieruchomości zamiana, w kategorii Motoryzacja w podkategoriach: Samochody osobowe, Dostawcze i Ciężarowe podlegają opłacie określonej w Cenniku, z zastrzeżeniem że opłata nie dotyczy Samochodów osobowych, Dostawczych i Ciężarowych, których cena zawarta w Ogłoszeniu nie przekracza kwoty 3000 zł brutto.
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 • Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent. Zabronione jest przekazywanie powyższych informacji poza Serwisem.
 • Operator podejmuje starania zmierzające do publikacji Ogłoszenia równolegle także w innych mediach i w tym celu nawiązuje współpracę z partnerami, w szczególności wydawcami prasy, operatorami innych serwisów internetowych, nadawcami telewizyjnych przekazów planszowych.
 • Użytkownik, zgadzając się na emisję Ogłoszenia w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na równoległą jego publikację oraz publikację elementów Ogłoszenia (w tym zdjęć zawartych w Ogłoszeniu) u partnerów Operatora. W przypadku emisji części Ogłoszenia, nie będą ujawnione dane kontaktowe Użytkownika, jednakże wskazany zostanie sposób zapoznania się z całym Ogłoszeniem. Publikacja Ogłoszenia u partnerów jest bezpłatna i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców Ogłoszenia.
 • Operator chroni dane Użytkowników zgodnie polityką prywatności określoną w Załączniku nr 2 do Regulaminu stanowiąca jego integralną część.
4. Ogłoszenia - Kontodo góry
 • Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza lub utworzenia Konta.
 • W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Operatora służąca do aktywacji Ogłoszenia oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.
 • Utworzenie Konta obok aktywacji Ogłoszeń zapewnia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do jego Ogłoszeń ( np. w celu ich modyfikacji) i korespondencji z innymi Użytkownikami. Aktywacja Konta następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail przez Użytkownika na odpowiedniej stronie Serwisu OLX.pl. Po dokonaniu czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Operator na podany przez Użytkownika adres e-mail wyśle wiadomość wskazującą sposób aktywacji Konta (link aktywacyjny) oraz inne wymagane prawem informacje.
 • Utworzenie Konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 • W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 • Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.
 • Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Ogłoszenia.
 • Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: pomoc@olx.pl.
 • Świadczenie usług przez Operatora w ramach publikacji Ogłoszenia w Serwisie dla Użytkownika nieposiadającego Konta, ma charakter terminowy i trwa przez okres 30 dni, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie zakończyć emisję Ogłoszenia i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym w panelu administracyjnym Ogłoszenia, poprzez wybranie odpowiedniej opcji lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: pomoc@olx.pl.
 • Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w pkt. 4. ust 4. umowy odstąpić bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 6 do Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję Ogłoszenia, tj. świadczenie usługi przez Operatora zostało rozpoczęte.
5. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń do góry
 • Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie OLX.pl wymaga:
  • wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu OLX.pl, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe) a następnie
  • dokonania aktywacji Ogłoszenia, przy czym aktywacja Ogłoszenia bezpłatnego odbywa się poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Użytkownika. Natomiast aktywacja Ogłoszenia płatnego odbywa się poprzez dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie) poprzez przelew online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399 z chwilą zaksięgowania środków na koncie Operatora
  • w przypadku przekroczenia Limitu - wykupienia Pakietu lub dokonania opłaty, o której mowa w punkcie 3 ust. 5
 • Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji i trwa co do zasady 30 dni.
 • Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.
 • Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim.
 • W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Powyższe dane powinny być wyłącznie zamieszczane we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Operator zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w jego treści, zamiast w formularzu kontaktowym mogą być usunięte.
 • Ogłoszenie nie może dotyczyć poszukiwania Towaru. Nie dotyczy to kategorii Praca (poszukiwanie pracy) oraz kategorii Usługi i Firmy (oferty firm).
 • Niedozwolone jest zamieszczanie Ogłoszeń o charakterze towarzyskim, dotyczy to w szczególności kategorii Praca.
 • W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry (np. kategoria Serwisu OLX.pl, w której jest publikowane), usunąć Ogłoszenie, a także dokonać wyboru opcji przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia.
 • Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia następuje niezwłocznie po jego aktywacji.
 • Po upływie 30 dni od zakończenia emisji Ogłoszenie zostaje automatycznie usunięte z Mój OLX.
 • W czasie zamieszczania lub publikacji Ogłoszenia , Użytkownik może skorzystać z dodatkowej, płatnej usługi tzw. Odświeżenia Ogłoszenia. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania przez Użytkownika z przedmiotowej usługi oraz jej zakupu określone zostały w załączniku nr 8 do Regulaminu.
 • Operator umożliwia dokonanie Użytkownikowi nadpłaty na poczet przyszłego korzystania z płatnych usług świadczonych w ramach Serwisu. Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać zwrotu tej nadpłaty. Podstawą zwrotu jest złożenie wniosku o zwrot nadpłaty za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: pomoc@olx.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: Grupa Allegro Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań. Zwrot nadpłaty dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
6. Zasady odpowiedzialnoścido góry
 • Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie OLX.pl, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 • Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich. Niezależnie od powyższego zabronione jest wystawianie Towarów wymienionych jako zakazane w Załączniku nr 2 do Regulaminu stanowiącego jego integralną część.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
 • Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, zastrzeżenie w treści Ogłoszenia dotyczące wysłania Towaru wyłącznie poprzez uprzednią zapłatę ceny przez kupującego. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta.
 • Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
  • powszechnie uznane za obraźliwe,
  • noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
  • naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
  • szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,
  • wprowadzające w błąd.
 • Operator nie odpowiada za:
  • brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
  • realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
  • działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,
  • składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,
  • usunięcie Ogłoszenia opublikowanego u partnerów, o których mowa w pkt. 3.10 Regulaminu, w wyniku jego niezgodności z zasadami zamieszczania Ogłoszeń u danego partnera.
  • Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi.
7. Postępowanie reklamacyjnedo góry
 • Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
 • Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: pomoc@olx.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: Grupa Allegro Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań z dopiskiem "reklamacja OLX.pl".
 • Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 • Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.
8. Postanowienia końcowedo góry
 • Regulamin dostępny jest w Serwisie OLX.pl, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.
 • O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu OLX.pl. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu OLX.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 • O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 • Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu OLX.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 • Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Polityka prywatnoścido góry

 • Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest spółka Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000268796 (zwana dalej "Operatorem").
 • Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem 004403/2009.
 • Operator przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Operator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a także zabezpieczenia o charakterze programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych. W szczególności Operator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Operator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.
 • Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu zawarcia, ustalenia treści oraz rozwiązania z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu oraz w celu wykonania przez Operatora usług w ramach Serwisu, w tym do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Serwisu OLX.pl oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu. Dane osobowe Użytkowników te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane osobowe przetwarzane są również za zgodą Użytkowników w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Operatora (w tym Serwisu), a także świadczeniem usług przez Operatora. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osoby odwiedzające Serwis mogą zapoznawać się z ogłoszeniami bez założenia Konta oraz bez podawania danych osobowych. Dla założenia Konta wymagane jest podanie danych wymienionych w pkt. 4.3 Regulaminu. Dla zamieszczenia Ogłoszenia przez Użytkowników nie posiadających Konta wymagane jest podanie danych wymienionych w pkt . 4.1 Regulaminu.
 • Operator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 • W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Operator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Operatora danych osobowych innemu niż Operator administratorowi danych. W przypadku gdy Użytkownik korzystał z Serwisu w sposób niezgodny z przepisami prawa lub Regulaminem Serwisu, w szczególności nie zrealizował wszystkich zawartych umów - dane Użytkownika mogą zostać zachowane m.in. w celu ustalenia odpowiedzialności i uniemożliwienia dalszego niedozwolonego korzystania z usług Operatora. Podstawą zachowania danych osobowych jest art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane, w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych przez Operatora na rzecz Użytkownika, podmiotom trzecim, wskazanym przez Operatora, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Operatora czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkownika przez Operatora w ramach Serwisu OLX.pl usług.
 • W przypadku uzyskania przez Operatora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Operator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 • Operator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników serwisu. Wiadomości są dostępne do 120 dni. Po tym terminie są usuwane z serwera.
 • Operator wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników oraz innych osób odwiedzających Serwis zbierane w trakcie połączeń internetowych z Serwisem w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług w ramach Serwisu OLX.
 • Operator informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Serwisu używane są przez Operator pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze osób korzystających z Serwisu, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych ich potrzeb i preferencji, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Uzyskane przez Operatora informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym korzystającym z Serwisu. Korzystający z Serwisu w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Operator informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie z Serwisu może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Plików Cookies zamieszczona pod następującym adresem http://olx.pl/zasady/cookies/

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Przedmioty zabronionedo góry

Zabronione jest zamieszczenie przez Użytkownika ofert dotyczących obrotu następującymi przedmiotami (przedmioty zakazane) oraz dołączanie do nich zdjęć związanych z następującymi przedmiotami:

 • Przedmioty lub zdjęcia zawierające rażące treści pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt;
 • Gadżety erotyczne (np. wibratory, lalki itp.).
 • Przedmioty lub zdjęcia zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
 • Oprogramowanie i przedmioty przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje;
 • Materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich;
 • Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa autorskie/ własność intelektualną;
 • Niebezpieczne substancje chemiczne w postaci czystej, mogące zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku (np. kwas siarkowy, karbid);
 • Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany;
 • Materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. fajerwerki, kapiszony, świece dymne);
 • Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe a także tytoń nieprzetworzony.
 • Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza;
 • Organy i wydzieliny ludzkie lub organy zwierzęce;
 • Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;
 • Produkty podrobione, tzn. towary lub usługi oznaczone w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług;
 • Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
 • Oprogramowanie na licencji NFR (Not For Resale), w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware;
 • Oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje, w tym:
  • Oprogramowanie zawierające wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy;
  • Oprogramowanie i urządzenia, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera bez jego wiedzy;
  • Oprogramowanie i urządzenia służące od usuwania blokad i haseł z komputerów stacjonarnych i przenośnych, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacje, instrukcje i usługi związane z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad;
  • Oprogramowanie umożliwiające generowanie adresów e-mail ze stron internetowych lub umożliwiające masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody;
 • Klucze seryjne sprzedawane bez dołączonego oryginalnego oprogramowania.
 • Instrukcje oraz adresy stron internetowych (linki) i serwerów FTP, w szczególności zawierających informację umożliwiające lub ułatwiające:
  • tworzenie lub wejście w posiadanie materiałów niebezpiecznych, naruszających obowiązujące przepisy prawa oraz takich, których posiadanie jest zabronione,
  • naruszenie obowiązujących przepisów prawa.
 • Konta w bezpłatnych serwisach internetowych, w tym:
  • Konta komunikatorów internetowych (np. Gadu-Gadu, Tlen, Skype, Jabber, AQQ, ICQ);
  • Konta bezpłatnej poczty elektronicznej (adresy e-mail);
  • Konta utworzone w bezpłatnych serwisach internetowych oraz zaproszenia do skorzystania z takich serwisów lub założenia w tych serwisach kont;
 • Konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami;
 • Motoryzacyjne programy serwisowe (np. EPC, ETK, ETKA, TIS, ELSA, WIS, ETOS, SIP);
 • Dane osobowe lub listy adresów e-mail;
 • Katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów, z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
 • Karty NC+, Cyfrowy Polsat;
 • Prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace tego typu oraz usługi związane z tworzeniem takich prac;
 • Usługi i przedmioty związane z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych, tj. strukturach finansowych tworzonych na zasadzie pozyskiwania nowych członków, gdzie głównym (bądź wyłącznym) źródłem zysku jest uiszczane przez nich wpisowe;
 • Systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN;
 • Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa;
 • Broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa;
 • Zapisane w postaci cyfrowej zdjęcia zawierające treści pornograficzne inne niż opisane w pkt. 1 niniejszej listy przedmiotów zakazanych;
 • Dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano.
 • Kupony zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do uzyskania upustu lub innej korzyści na przyszły zakup towarów.
 • Bilety na mecze piłki nożnej.
 • Usługi e-mailingu, tj. obsługa masowej korespondencji elektronicznej
 • Leki, w tym OTC i inne substancje czynne, za wyjątkiem suplementów diety, witamin, leków ziołowych lub homeopatycznych.
 • Usługi i przedmioty związane z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS (tzw. SMS Premium).
 • Ofert pracy:
  • z wynagrodzeniem wyłącznie prowizyjnym, w tym ofert pracy ze sprzedażą opartą na katalogach (np. Avon)
  • będących udziałem w systemach partnerskich (np. praca poprzez klikanie w linki)
  • poza terytorium Polski
 • konta na platformach cyfrowej dystrybucji gier (np. Steam, Origin), konta w grach online, czas im poświęcony oraz wszelkie elementy stworzone przez użytkowników w tych grach (np. postacie, itemy).

Zamieszczanie Ogłoszeń następujących rodzajów Towarów jest dopuszczalne, o ile przedmioty te spełniają określone poniżej warunki a zamieszczony na stronie Ogłoszenia opis Towaru zawiera wskazane treści (Towary dopuszczone warunkowo):

Lp.Rodzaj towaruWarunki
1 Zwierzęta inne niż wymienione w punkcie 13 powyższej listy przedmiotów zakazanych Sprzedający musi zagwarantować bezpieczne i humanitarne warunki transportu (najlepiej odbiór osobisty)
2 Dekodery NC+ i Cyfrowy Polsat Dekoder nie może być własnością operatorów NC+ lub Cyfrowego Polsatu
3 Publikacje w formie elektronicznej (np. książki, wiersze, poradniki, tzw. e-booki) Sprzedający musi być wyłącznym autorem publikacji lub jej wydawcą.
4 Oprogramowanie na licencji OEM Sprzedaż oprogramowania nie może naruszać licencji OEM
5 Oprogramowanie posiadające Powszechną Licencję Publiczną GNU (GNU General Public License, tzw. GNU GPL) Sprzedaż oprogramowania nie może naruszać warunków licencji GNU GPL
6 Instrukcje obsługi sprzętu itp. Instrukcja może być sprzedawana razem ze sprzętem, którego dotyczy albo jako odrębny przedmiot, wówczas musi być oferowana w oryginalnej wersji papierowej lub na oryginalnym nośniku rozpowszechnianym przez producenta (tj. nie może to być kopia, w tym także elektroniczna)
7 Broń palna i jej istotne części Broń rozdzielnego ładowania (nie na amunicję scaloną) wytworzona przed rokiem 1885 lub jej replika
8 Amunicja (np. pociski, miny, granaty) lub jej istotne części Amunicja jest pozbawiona cech bojowych, nie jest wypełniona materiałami wybuchowymi, chemicznymi, obezwładniającymi lub zapalającymi ani innymi substancjami, których działanie może zagrażać życiu lub zdrowiu
9 Wiatrówki Energia pocisku nie może przekroczyć wartości 17 J
10 Niewypełnione (czyste) karty gwarancyjne Karta gwarancyjna nie może być samodzielnym przedmiotem sprzedaży, musi być dołączona do konkretnego przedmiotu, którego dotyczy gwarancja
11 Bony (talony) na usługi Bony (talony) muszą dotyczyć wyłącznie usług, a ich wartość powinna obejmować całość kwoty należnej za usługę
12 Bilety na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe Cena biletu musi być taka sama jak nominalna, nadrukowana na bilecie cena. W przypadku wymiany wartość przedmiotu musi być taka sama lub niższa jak nominalna, nadrukowana na bilecie cena.

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Zasady zamieszczania Ogłoszeń Wyróżnionych w Serwisie OLX.pldo góry

Ogłoszenie Wyróżnione - to Ogłoszenia w serwisie OLX.pl, które przez kilka dni (7 lub 30 w zależności od wybranego pakietu) są wyróżnione na tle innych Ogłoszeń kolorowym tłem jak i pozycją na początkowej liście Ogłoszeń. O ile zamieszczanie Ogłoszeń na OLX.pl jest bezpłatne, wyróżnienie ogłoszeń podlega opłacie, punkt 5 ust 2. stosuje się odpowiednio.

Potwierdzenie Zamówienia - to komunikat wyświetlany przez system płatniczy współpracujący z Serwisem, potwierdzający dokonanie zakupu usługi Wyróżnienia Ogłoszenia.

 • Wyróżnienie Ogłoszenia polega na dodaniu do niego kolorowego tła w ramach publikowanej listy wszystkich Ogłoszeń i wyświetleniu go rotacyjnie w tzw. sekcji Ogłoszeń wyróżnionych.
 • Po dokonaniu zakupu Ogłoszenia Wyróżnionego Serwis wysyła potwierdzenie mailowe, wraz z Potwierdzeniem Zamówienia, które jest jedynym dowodem zapłaty za Ogłoszenie Wyróżnione wydawanym przez OLX.pl.
 • Wysokość opłat za Ogłoszenia Wyróżnione zostanie ujawniona podczas procesu zamieszczania Ogłoszenia.
 • Wysokość opłat za Ogłoszenia Wyróżnione uzależniona jest od kategorii w której zostaje zamieszczone oraz od wybranego pakietu, punkt 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Szczegółowy cennik do wglądu tutaj.
  Wyróżnione Ogłoszenia - cennik
  Wybierz kategorię aby zobaczyć ceny
 • Wysokość opłat może ulec zmianie. Aktualna wysokość opłat będzie publikowana na stronach Regulaminu Serwisu OLX.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, natomiast dalsze aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 • Użytkownikom wystawiane są faktury VAT wyłącznie na ich żądanie.
 • Aby otrzymać fakturę za usługę wyróżnienia Ogłoszenia należy w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi wysłać poprzez formularz kontaktowy email, zawierający odpowiednie dane (Imię, Nazwisko, Adres Firmy, NIP oraz ID płatności).
 • Do każdego zrealizowanego zakupu usługi wyróżnienia Ogłoszenia należy odrębnie zgłaszać żądanie wystawienia faktury VAT.
 • Publikacja Ogłoszenia Wyróżnionego następuje tak szybko, jak to możliwe i wykonalne. Jeśli z przyczyn natury technicznej, bądź innych, niemożliwych do przewidzenia, Wyróżnione Ogłoszenie nie zostanie opublikowane w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania Potwierdzenia Zamówienia Użytkownik powinien skontaktować się z działem Wsparcia Klienta, podając tytuł Ogłoszenia oraz adres e-mail, który był użyty do zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie OLX.pl.
 • Okres wyróżnienia Ogłoszenia rozpoczyna się od momentu publikacji Wyróżnionego Ogłoszenia w Serwisie, co zostanie potwierdzone drogą mailową.
 • Ogłoszenie Wyróżnione będzie publikowane w Serwisie przez okres wybrany przez Użytkownika.
 • W przypadku usunięcia lub dezaktywacji Ogłoszenia Wyróżnionego przed wygaśnięciem okresu wyróżnienia, ponowna reaktywacja wyróżnienia nie będzie możliwa. Za niewykorzystany okres nie będzie zwracana pobrana opłata.
 • Ogłoszenia Wyróżnione niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej kategorii, podobne lub ich duplikaty, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści pornograficzne, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane, a pobrana opłata będzie zwracana na konto Użytkownika w Serwisie. Na wniosek Użytkownika opłata może zostać zwrócona bezpośrednio na jego konto bankowe. Podstawą zwrotu opłaty na konto bankowe jest złożenie wniosku o zwrot opłaty za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: pomoc@olx.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: Grupa Allegro Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań. W przypadku gdy Ogłoszenie zostanie usunięte po jego zamieszczeniu w Serwisie, Użytkownik zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty za świadczenia spełnione do chwili usunięcia Ogłoszenia z Serwisu. Jednocześnie w razie dokonania płatności za pomocą wiadomości SMS, Serwis potrąca opłatę pobieraną przez operatora płatności SMS, za aktywację Ogłoszenia Wyróżnionego.
 • W razie zmian w treści Ogłoszenia Wyróżnionego dokonanych przez Użytkownika po zamieszczeniu i wyróżnieniu Ogłoszenia w Serwisie Operator zastrzega sobie prawo do edytowania treści nie spełniających warunków Regulaminu lub usunięcia Ogłoszenia Wyróżnionego. W takim przypadku Operator zastrzega sobie też prawo do niezwracania opłaty pobranej za wyróżnienie.
 • Niniejszy załącznik nr 3 stanowi integralną część Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości słowa pisane z dużej litery mają znaczenie definicji zawartych w Regulaminie.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Serwisu OLX.pl.

Załącznik nr 4 do Regulaminu – Pakiety Ogłoszeń w Serwisie OLX.pldo góry

 • Pakiet Ogłoszeń obowiązuje dla jednej lub łącznie dla kilku kategorii Ogłoszeń, zwanych dalej „Zestawem Kategorii”.
 • Wartość Limitu aktywnych ogłoszeń dla każdej kategorii opisana jest poniżej w formie tabeli.
  Kategoria Limit
  Motoryzacja ⁄Motocykle i skutery
  2
  Motoryzacja ⁄Pozostała motoryzacja, Przyczepy i Pojazdy użytkowe, Części samochodowe, Części motocyklowe, Opony i Felgi, Sprzęt car audio
  5
 • Użytkownik ma prawo wyboru spośród kilku dostępnych rodzajów Pakietu obowiązującego dla danej kategorii Ogłoszeń lub Zestawu Kategorii.
 • Wysokość opłat i rodzaje Pakietów obowiązujących dla poszczególnych kategorii Ogłoszeń lub Zestawu Kategorii opisana jest poniżej w formie tabel.
  Kategoria Pakiety
  Pakiet 10 Pakiet 20 Pakiet 50 Pakiet 80
  Motoryzacja ⁄Motocykle i skutery
  70 zł
  100 zł
  200 zł
  -
  Motoryzacja ⁄Pozostała motoryzacja, Przyczepy i Pojazdy użytkowe, Części samochodowe, Części motocyklowe, Opony i Felgi, Sprzęt car audio
  -
  80 zł
  150 zł
  200 zł
  Kategoria Cena za 1 ogłoszenie ponad Limit
  PayU SMS
  Motoryzacja ⁄Motocykle i skutery
  10 zł
  19,68 zł
  Motoryzacja ⁄Pozostała motoryzacja, Przyczepy i Pojazdy użytkowe, Części samochodowe, Części motocyklowe, Opony i Felgi, Sprzęt car audio
  8 zł
  17,22 zł
 • Operator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat za poszczególne Pakiety. Zmiany te następują w trybie i na zasadach właściwych dla zmiany Regulaminu.
 • Operator zastrzega sobie możliwość okresowego obniżenia opłat za poszczególne Pakiety, w ramach ograniczonych czasowo promocji – na zasadach przewidzianych odrębnie dla takich akcji.
 • Płatności za Pakiet mogą być dokonywane za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Serwisie OLX.pl, w tym za pomocą narzędzi udostępnionych przez operatora płatności w ramach usługi płatniczej.
 • Po dokonaniu zakupu Pakietu, Użytkownik za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres zarejestrowany w Serwisie otrzyma potwierdzenie zamówienia Pakietu. Aktywacja Ogłoszenia możliwa jest po wykupieniu Pakietu.
 • Po aktywacji Pakietu limit aktywnych Ogłoszeń jest zwiększany do 200.
 • Każda aktywacja albo przedłużenie Ogłoszenia powoduje zmniejszenie Pakietu o 1 jednostkę.
 • Pakiet Ogłoszeń jest ważny bezterminowo aż do wyczerpania.
 • Użytkownikom wystawiane są faktury związane z zakupem Pakietu wyłącznie na ich żądanie.
 • Aby otrzymać fakturę za wykupienie Pakietu Użytkownik powinien w ciągu 7 dni od daty zakupu Pakietu wysłać poprzez zakładkę „Płatności do faktury” w Mój OLX wniosek zawierający odpowiednie dane (Imię, Nazwisko, Adres Firmy, NIP oraz ID płatności).

Załącznik nr 5 – Faktury w wersji elektronicznejdo góry

 • Użytkownicy w celu otrzymania faktur powinni wypełnić odpowiedni formularz, korzystając z odnośnika „Wystaw fakturę” dostępnego po zalogowaniu na konto w zakładce „Płatności do faktury”.
 • Faktury wystawione w danym miesiącu obejmują należności za ten miesiąc. Faktury wystawione po upływie 7 dni od zakończenia miesiąca będą zawierać dodatkową adnotację: „Faktura została wystawiona na żądanie klienta po upływie 7 dni od wykonania usługi. Podatek należny wykazany na fakturze został rozliczony we właściwym okresie rozliczeniowym, poprzedzającym jej wystawienie”.
 • Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych do faktur niezwłocznie po każdej zmianie.
 • Domyślną formą przesyłania faktur jest udostępnianie ich w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.
 • Dla zapewnienia autentyczności pochodzenia faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury będą udostępniane Użytkownikowi w formie elektronicznej wyłącznie po zalogowaniu na jego Konto w sposób umożliwiający pobranie ich do systemu informatycznego Użytkownika.
 • Dla zapewnienia integralności treści faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury udostępniane w formie elektronicznej będą generowane jako pliki w formacie PDF (Portable Document Format), zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zmianę danych faktury, w szczególności:
  • edycję treści dokumentu,
  • komentowanie,
  • wypełnianie lub podpisywanie pól formularza,
  • montaż dokumentu,
  • kopiowanie zawartości dokumentu,
  • wydzielanie stron.
 • Operator zastrzega sobie możliwość stosowania dodatkowych rozwiązań technicznych ponad wskazane w punkcie 5 i 6 powyżej, mających na celu zapewnienie autentyczności pochodzenia oraz integralności treści faktur przesyłanych (udostępnianych) w formie elektronicznej.
 • Użytkownik otrzymujący faktury VAT przesyłane (udostępniane) w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • Użytkownik, który chce otrzymać fakturę w formie papierowej będzie miał taką możliwość w zakładce „Płatności do faktury”. Wybranie takiej formy wyklucza późniejsze wnioskowanie o fakturę w formie elektronicznej i odwrotnie: wybranie faktury w formie elektronicznej uniemożliwia wybranie formy papierowej.
 • Faktury w formie elektronicznej będą dostępne w panelu administracyjnym konta Użytkownika przez okres 7 lat.

Załącznik nr 6 - Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniudo góry

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta lub publikacja Ogłoszenia) możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: pomoc@olx.pl. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą (gdy dokonałeś aktywacji emisji Ogłoszenia).

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Grupa Allegro Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 182
60-166 Poznań
pomoc@olx.pl

Ja ................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu OLX.pl. Data zawarcia umowy to ................................................

Załącznik nr 7 - Cennik opłat za dodanie Ogłoszenia w kategoriach płatnychdo góry

 • Opłata ma charakter ryczałtowy, tzn. jest stała niezależnie od wartości Towaru czy ustalonych cen, z zastrzeżeniem, że opłata nie dotyczy podkategorii Samochodów osobowych, Dostawczych i Ciężarowych, których cena zawarta w Ogłoszeniu nie przekracza kwoty 3000 zł brutto.
 • Wszystkie kwoty podane w niniejszym załączniku są kwotami brutto (zawierają podatek od towarów i usług, tj. VAT).
  Kategoria Opłata za dodanie Ogłoszenia
  Motoryzacja ⁄Samochody osobowe, Dostawcze i Ciężarowe
  24,99 zł
  Nieruchomości ⁄Mieszkania sprzedaż, Mieszkania zamiana, Domy sprzedaż, Domy zamiana, Działki sprzedaż, Działki zamiana, Biura i lokale sprzedaż, Biura i lokale zamiana, Hale i magazyny sprzedaż
  24,99 zł
  Nieruchomości ⁄Garaże i parkingi sprzedaż, Garaże i parkingi zamiana, Pozostałe nieruchomości sprzedaż, Pozostałe nieruchomości zamiana
  14,99 zł
 • Ogłoszenia niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej kategorii, podobne lub ich duplikaty, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści pornograficzne, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane, a pobrana opłata będzie zwracana na konto Użytkownika w Serwisie. Na wniosek Użytkownika opłata może zostać zwrócona bezpośrednio na jego konto bankowe. Podstawą zwrotu opłaty na konto bankowe jest złożenie wniosku o zwrot opłaty za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: pomoc@olx.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: Grupa Allegro Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań. W przypadku gdy Ogłoszenie zostanie usunięte po jego zamieszczeniu w Serwisie, Użytkownik zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty za świadczenia spełnione do chwili usunięcia Ogłoszenia z Serwisu. Jednocześnie w razie dokonania płatności za pomocą wiadomości SMS, Serwis potrąca opłatę pobieraną przez operatora płatności SMS, za aktywację Ogłoszenia.
 • W razie zmian w treści Ogłoszenia dokonanych przez Użytkownika po zamieszczeniu Ogłoszenia w Serwisie Operator zastrzega sobie prawo do edytowania treści nie spełniających warunków Regulaminu lub usunięcia Ogłoszenia. W takim przypadku Operator zastrzega sobie też prawo do niezwracania opłaty pobranej za dodanie.

Załącznik nr 8 do Regulaminu – zasady usługi Płatnego Odświeżenia Ogłoszeńdo góry

 • Usługa płatnego Odświeżenia Ogłoszenia polega na umieszczeniu Ogłoszenia na górze listy Ogłoszeń dostępnych w danej kategorii Serwisu lub przypisanej do Ogłoszenia miejscowości/województwie.
 • Użytkownikom dostępne są dwa rodzaje Odświeżenia Ogłoszenia: jednorazowe oraz raz na dobę przez 7 dni, automatycznie.
 • Wysokość opłat za Odświeżenie Ogłoszenia uzależniona jest od kategorii Serwisu, w której Ogłoszenia zostaje zamieszczone oraz od wybranego przez Użytkownika rodzaju Odświeżenia Ogłoszenia, o którym mowa w ust 2 powyżej. Szczegółowy cennik:
  Odświeżanie ogłoszeń - cennik
  Wybierz kategorię aby zobaczyć ceny
 • Wysokość opłat za Odświeżenie Ogłoszenia zostanie ujawniona podczas procesu zakupu przedmiotowej usługi.
 • Po dokonaniu zakupu przez Użytkownika usługi Odświeżenia Ogłoszenia, Serwis przesyła potwierdzenie mailowe, wraz z Potwierdzeniem Zamówienia, które jest jedynym dowodem zapłaty za przedmiotową usługę, wydawanym przez OLX.pl.
 • Wysokość opłat może ulec zmianie. Aktualna wysokość opłat będzie publikowana na stronach Regulaminu Serwisu OLX.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, natomiast dalsze aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 • Użytkownikom wystawiane są faktury VAT wyłącznie na ich żądanie.
 • Aby otrzymać fakturę za usługę Odświeżenia Ogłoszenia, Użytkownik powinien wysłać e-mail poprzez stosowny formularz kontaktowy, zawierający odpowiednie dane (Imię, Nazwisko, Adres Firmy, NIP oraz ID płatności).
 • Niniejszy załącznik nr 8 stanowi integralną część Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości słowa pisane z dużej litery mają znaczenie definicji zawartych w Regulaminie.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Serwisu OLX.pl.

Regulamin obowiązujący do 24.12.2014 do pobrania tutaj